KNHS Privacyreglement

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS

Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit reglement worden de navolgende begripsbepalingen gebruikt.
1.1. Registratie: de afdeling Ledenservice van de KNHS.
1.2. Houder: het Federatiebestuur.
1.3. Beheerder: de manager ledenservice.
1.4. De geregistreerden:
1.4.1. Individuele natuurlijke personen, die als lid zijn ingeschreven.
1.4.2. Individuele natuurlijke personen, die door een lidvereniging zijn aangemeld als lid.
1.4.3. Lidverenigingen.
1.4.4. Paarden en pony’s van startpashouders.
1.4.5. Licentiehouders, niet zijnde individuele leden (natuurlijke personen) en lidverenigingen.
1.5. KNHS: de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
1.6. FEI: Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie.
1.7. EEF: European Equestrian Federation, de Europese overkoepelende paardensportorganisatie.
1.8. FNRS: Federatie Nederlandse Ruitersportcentra.
1.9. SRR: Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Ruitersport.

Artikel 2: Doelstelling
De registratie is aangelegd en wordt gebruikt voor de volgende doeleinden.
2.1. Het inschrijven van leden (natuurlijke personen).
2.2. Het inschrijven van lidverenigingen en hun bestuursleden.
2.3. Het inschrijven van paarden en pony’s waarvoor een startpas is aangevraagd. 2.4. Het registreren van sportprestaties.
2.5. Het berekenen, vastleggen en innen van gelden conform daartoe vastgestelde tarievenlijsten, reglementen en door de organen van de KNHS genomen besluiten.
2.6. Het verstrekken van informatie, betrekking hebbend op of gerelateerd aan de KNHS.
2.7. Het beschikbaar stellen van sportgegevens van paarden en pony’s aan stamboeken.
2.8. Het voldoen aan wettelijke voorschriften.

Artikel 3: Te registreren gegevens
In de registratie worden alleen de navolgende gegevens opgenomen.
3.1. Van leden (natuurlijke personen) : geslacht, nationaliteit, achternaam, voornamen, voor- en achtervoegsels, eventueel achternaam van de echtgenoot, geboortedatum, huisadres met postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e- mailadres, het unieke lidmaatschapsnummer, gevolgde opleidingen binnen de KNHS en bij de Stichting ORUN, official- en andere functies binnen de KNHS, FEI en EEF, door het lid behaalde sportieve resultaten en andere gegevens waarvan opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk met het oog op toepassing van enig wettelijk voorschrift.
3.2. Van lidverenigingen: de naam, de statuten, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, het volledige postadres, de namen van de bestuursleden en hun functie binnen het bestuur, het bankrekeningnummer, het e-mailadres, het unieke lidmaatschapsnummer van de vereniging, de naam en de volledige adresgegevens van de accommodatie(s) die door de vereniging wordt of worden gebruikt , door de vereniging behaalde sportieve resultaten en andere gegevens waarvan opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk met het oog op toepassing van enig wettelijk voorschrift.
3.3. Van licentiehouders als bedoeld onder 1.4.5. (voor zover van toepassing, afhankelijk van de gekozen rechtspersoon): de naam, de statuten, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, het volledige postadres, de namen van de bestuursleden of bestuurder(s) en hun functie binnen het bestuur, het bankrekeningnummer, het e-mailadres, het unieke lidmaatschapsnummer van de vereniging, de naam en de volledige adresgegevens van de accommodatie(s) en/of wedstrijdlocatie(s) die wordt of worden gebruikt en andere gegevens waarvan opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk met het oog op toepassing van enig wettelijk voorschrift.
3.4. Van paarden en pony’s: de naam, de stamboeknaam, het stamboeknummer, het chipnummer, de kleur en de belangrijkste uiterlijke kenmerken, de stokmaat, indien bekend de afstamming (vader, moeder, vader van de moeder), de naam van de ruiter(s), de naam van de eigenaar of eigenaren (N.B.: de eigendomsverhoudingen worden niet geregistreerd) en andere gegevens waarvan opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk met het oog op toepassing van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 4: Herkomst van de gegevens
De in artikel 3 bedoelde gegevens zijn afkomstig van de volgende personen of instellingen:
4.1. de geregistreerde;
4.2. de vereniging van de geregistreerde;
4.3. de lidverenigingen;
4.4. de KNHS;
4.5. de FNRS;
4.6. de SRR;
4.7. de licentiehouder als bedoeld onder 1.4.5.;
4.8. de stamboeken;
4.9. buitenlandse nationale federaties, de FEI en/of de EEF;
4.10. de Stichting ORUN of andere erkende opleidingsinstituten van hippische opleidingen;
4.11. wedstrijdgevende organisaties, die onder auspiciën van de KNHS een wedstrijd hebben georganiseerd;
4.12. derden waarmee de houder een overeenkomst of schriftelijk vastgelegde samenwerking is aangegaan.

Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoons-, paard- en ponygegevens
5.1. Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De verwijdering vindt plaats aan het einde van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de registratie niet langer noodzakelijk was.
5.2. Verwijderde persoonsgegevens worden indien bewaring noodzakelijk is, dit ter beoordeling door de algemeen directeur, voor onbepaalde tijd gearchiveerd in een afzonderlijke registratie.
5.3. De naam en woonplaats van winnaars van internationale, nationale en KNHS- kampioenschappen en andere belangrijke overwinningen blijven voor onbepaalde tijd bewaard.
5.4. De sportieve gegevens van de paarden en de pony’s blijven ook na beëindiging van hun sportieve loopbaan of na hun dood om historische, statistische, wetenschappelijke en fokkerijtechnische redenen voor onbepaalde tijd bewaard. Alleen de naam en woonplaats van de ruiter(s), menner(s) en/of eigena(a)ren blijven bewaard, tenzij betrokkenen schriftelijk te kennen geven, dat deze gegevens niet aan het paard/de pony gekoppeld mogen blijven.

Artikel 6: Toegang tot de registratie
De toegang tot de registratie is als volgt geregeld.
6.1. De volgende functionarissen zijn bevoegd persoonsgegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen: medewerkers die daartoe door de algemeen directeur zijn gemachtigd en via Mijn KNHS voor leden en vertegenwoordigers van lidverenigingen, die daartoe geautoriseerd zijn.
6.2. De volgende functionarissen zijn bevoegd financiële gegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen: medewerkers die daartoe door de algemeen directeur zijn gemachtigd.
6.3. De volgende functionarissen zijn bevoegd gegevens, die uitvloeisel zijn van de tuchtrechtspraak binnen de KNHS, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen: het Hoofd en de medewerkers van de afdeling Handhaving en andere medewerkers, die daartoe door de algemeen directeur zijn gemachtigd.
6.4. De volgende functionarissen zijn bevoegd gegevens, die uitvloeisel zijn van de klachtenregeling binnen de KNHS, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen: de directiesecretaris en de medewerkers van het directiesecretariaat en andere medewerkers, die daartoe door de algemeen directeur gemachtigd zijn.
6.5. De volgende functionarissen zijn bevoegd kennis te nemen van de personen-, paard- en ponygegevens in de registratie:
6.5.1. medewerkers van de KNHS; de algemeen directeur kan aan bepaalde functionarissen beperkingen opleggen;
6.5.2. de door de houder aangewezen accountant en zijn medewerkers.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens binnen de KNHS
Aan de volgende personen of onderdelen van de KNHS kunnen persoonsgegevens en daaraan gerelateerde gegevens worden verstrekt:
7.1. aan de geregistreerde zelf, mits door de verstrekker van de gegevens is gecontroleerd of deze daadwerkelijk de geregistreerde is;
7.2. aan de lidverenigingen als het gaat om de aldaar geregistreerde leden;
7.3. aan medewerkers van de KNHS, mits passend binnen dit reglement;
7.4. aan het bestuur van de Stichting ORUN ten behoeve van het afnemen van onder deze stichting ressorterende examens;
7.5. aan de wedstrijdgevende organisaties (lidverenigingen en licentiehouders), die onder auspiciën van en met goedkeuring van de KNHS wedstrijden organiseren, wedstrijdgerelateerde gegevens;
7.6. aan anderen (onderzoekcommissies, werkgroepen en dergelijke) mits met toestemming van de beheerder.

Artikel 8. Verstrekken van gegevens aan derden
Aan derden kunnen persoons- en paard/ponygegevens worden verstrekt voor het daarbij vermelde doel en met inachtneming van de daarbij aangegeven beperkingen.
8.1. De daarvoor in aanmerking komende ministeries, overheden, NOC*NSF en overige derden, zulks ter beoordeling van de algemeen directeur, ter verkrijging van subsidies.
8.2. De Belastingdienst, politie en justitie, na een ontvangen schriftelijk verzoek waarin vermeld de wetstitel waarop het verzoek om informatie werd gedaan, dan wel bij persoonlijk bezoek waarbij betrokkene zich legitimeert alvorens gegevens worden verstrekt.
8.3. Overige derden, daartoe door de overheid bij wet of anderszins gemachtigd (bijvoorbeeld: Centraal Bureau voor de Statistiek, Ombudsman).
8.4. De FEI en nationale federaties, die lid van de FEI zijn, voor deelname aan en de gevolgen van deelname aan wedstrijden in het buitenland.
8.5. Personen of instanties, die namens de houder zorg dragen voor het instellen van vorderingen in opdracht van en namens de houder, de behandeling van geschillen en het verrichten van de accountantscontrole.
8.6. Personen of instanties, die in opdracht van de KNHS nader omschreven dan wel contractueel vastgelegde taken verzorgen (bijvoorbeeld: verzending KNHS-bladen).
8.7. Het op verzoek uitsluitend bij contract beschikbaar stellen van naw-gegevens aan personen en instanties, die aan de paardensport en/of paardenfokkerij zijn gerelateerd. In het contract zijn het doel en de frequentie van het gebruik van de gegevens omschreven. Het contract wordt ondertekend door de algemeen directeur of diens gemachtigde. Verzoeken worden niet ingewilligd als het doel waarvoor de verstrekking is verzocht in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, de verstrekking redelijkerwijs niet in overeenstemming is met het doel waarvoor het wordt gevraagd en wanneer door de verstrekking de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde onevenredig zou worden geschaad.

Artikel 9: Kennisneming
Ten aanzien van de kennisneming van geregistreerde gegevens is het volgende geregeld.
9.1. Een verzoek van een geregistreerde om informatie over hem betreffende gegevens in de registratie dan wel om de verstrekking van dergelijke gegevens aan derden wordt schriftelijk ingediend bij de houder van de registratie en door deze binnen 30 dagen na ontvangst beantwoord. De houder van de registratie vergewist zich van de identiteit van de verzoeker.
9.2. De algemeen directeur kan een verzoek schriftelijk en met redenen omkleed afwijzen.
9.3. De verzoeker kan van een besluit van de algemeen directeur, als bedoeld in 9.2., in beroep aan bij de Raad van Appèl van de KNHS. De uitspraak van de Raad van Appèl is voor alle partijen bindend.

Artikel 10: Correctierecht
Ten aanzien van de correctie van geregistreerde gegevens is het volgende geregeld.
10.1. Indien de geregistreerde wijziging of aanvulling van geregistreerde gegevens verlangt, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder, die daarop binnen 30 dagen een beslissing neemt.
10.2. De beheerder draagt er zorg voor, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd en aan de geregistreerde wordt meegedeeld.
10.3. Indien en voor zover een verzoek als bedoeld in 10.1. door de beheerder is afgewezen wordt de geregistreerde door de beheerder daarvan schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.
10.4. De geregistreerde kan tegen een besluit als bedoeld in 10.3., binnen vijftien dagen na de datum van de afwijzing schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de houder van de registratie.
10.5. De houder van de registratie of diens gemachtigde beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen binnen 30 dagen op het bezwaarschrift als bedoeld in 10.4.
10.6. Bij afwijzing van het bezwaarschrift heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee maanden in beroep te gaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking na de vaststelling door de Ledenraad van de KNHS.
11.2. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur.
11.3. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement Persoons- en Paardgegevens KNHS’.

Vastgesteld in de vergadering van de Ledenraad van de KNHS d.d. 31 mei 2012..

Downloadbare versie
privacyreglement KNHS

Deel op social media